Komplisert sorg

komplisert sorg


Sorg er en av de grunnleggende følelser som vi mennesker har i oss. Ved opplevelse av tap, er det både naturlig og sunt å reagere med sorg. Mennesker har ulike måter å sørge på, og det fins ingen fasit på hva som er en god sorgreaksjon. I noen tilfeller kan likevel en naturlig sorgreaksjon bli forstyrret, og gå over til å bli en klinisk plage som man vil trenge profesjonell hjelp med til å overkomme.Hva er komplisert sorg?

«Komplisert sorg» er et faguttrykk som brukes i tilfeller der en sorgreaksjonen er av uvanlig sterk i intensitet og varighet, og hvor den som sørger ikke klarer på egen hånd å forsone seg med tapet. Gjenvinning normalt følelsesliv lar vente på seg. Denne formen for reaksjon ser man oftest som følge av dødsfall i nære relasjoner, og da kanskje i størst grad ved uforventede eller traumatiske dødsfall.

Blant de vanligste reaksjonene i komplisert sorg er problemer med å akseptere tapet av personen som stod en nær. Som en del av denne komplikasjonen føler man ofte også bitterhet eller sinne rettet mot det som skjedde. Man opplever det som vanskelig å la livet gå videre, og det meste kan virke meningsløst eller tomt uten den man har mistet.

Andre vanlige opplevelser i en slik tilstand er uønskede minner og bilder knyttet til tapspersonen. Mange forsøker å unngå alt som vekker assosiasjoner til den som man har mistet. Vanlig er også mangel på interesse for ting som man ellers er opptatt av. En del personer rammet av komplisert sorg vil generelt søke å unngå kontakt med andre mennesker, og foretrekker å være alene med de vonde følelsene.Når trenger man profesjonell hjelp med å håndtere sorgen?

• Når sorgen ikke avtar i uker eller måneder etter at hendelsen som i utgangspunktet utløste den inntraff.

• Når sorgen er blandet med depresjon, vedvarige søvnproblemer, angst, pessimisme, bitterhet, skyldfølelse eller sinne.

• Når man ikke føler annet enn sorg, har ikke tilgang til glede eller andre følelser i løpet av dagen.

• Når å snakke med venner og familie ikke er nok til å komme ut av sorgfølelsen, eller når å snakke med venner og familie ikke er et alternativ.Behandling

Psykolog

Komplisert sorg er ikke det samme som depresjon, og kan derfor ikke behandles med antidepressive medisiner eller vanlig psykoterapi. Psykologisk behandling bør forsøke å følge to spor hvor man jobber med mestring av tap og gjenbygging et normalt liv. Sentralt i behandlingen vil bli å hjelpe den rammede til å tørre å utsette seg for alt det som man har unngått i forsøk på å holde minnene unna. Samtidig vil utforsking av blokkerte følelser og tanker hjelpe den rammede til å jobbe seg gjennom den stillestående sorgreaksjonen.

Medisiner

Det finnes ikke egne medisiner for å behandle komplisert sorg. I noen tilfeller kan antidepressive midler brukes dersom sorgen er gått over til å bli en depressiv tilstand.
Ikke bosatt i Oslo?
Vi tilbyr fullverdig psykologbistand i form av videomøte.

Les Mer