fobi-psykolog-oslo


Fobi er en av de vanligste formene for angstlidelse. Omlag 15 prosent av befolkningen er i ulik grad rammet av denne tilstanden. Det fremste kjennetegnet ved fobi er at den rammede får en sterk fryktfølelse når vedkommende er i nærheten av en spesifikk gjenstand eller situasjonen.


Hva er fobi?

Mennesker er fra fødselen av utstyrt med naturlig frykt. Mange ting i våre omgivelser signaliserer fare, og det er sunt å reagere med frykt i møte med disse. Frykten motiverer oss til å beskytte oss selv. Vi kan derfor prise oss lykkelige for at vi reagerer med redsel i møte med for eksempel farlige dyr, høye lyder eller høy fart.

Begrepet «fobi» benyttes derfor kun i tilfeller der fryktreaksjonen er enten ubegrunnet eller overdrevet, i den forstand at det man frykter i realiteten ikke er langt på nær så truende som følelsen vår i situasjonen skal ha det til å være.

Eksempler på vanlige fobier er heisfobi, tannlegefobi, flyskrekk, mørkefobi og fobi for insekter eller dyr. Det finnes også mange andre form for fobi, men det underliggende følelsesmessige reaksjonsmønsteret er felles for alle. I noen tilfeller kalles også sosial angst for «sosial fobi», men denne formen for angst er forskjellig fra klassisk fobi.

Når en person rammet av fobi nærmer seg gjenstanden eller situasjonen vedkommende frykter, vil han eller hun merke en stadig økende uro og ubehag. Ved kontakt med fryktkilden, vil man merke symptomer som kraftig hjertebank, rastløshet, kaldsvette, sterk redsel for å bli skadet eller å dø, pustebesvær, samt en trang til å flykte fra det som man er redd for.

Det er stor variasjon i hvor belastende en fobi er. Hvis fobien er rettet mot noe som man sjelden blir utsatt for, vil man kunne leve godt uten å behandle tilstanden. Andre vil derimot komme ofte i kontakt med det som de frykter. Her kan fobien utvikle seg til å bli en betydelig belastning som det kan være verdt å søke hjelp for.Hvorfor blir man rammet av fobi?

Det er flere grunner til at fobi oppstår, det finnes ikke én årsak som kan forklare fobi hos alle rammede. Likevel er assosiativ læring et underliggende fellestrekk. Dette betyr at fobien utvikler seg gjennom en mekanisme hvor vi lærer å forbinde en gjenstand eller situasjon med fare. I etterkant av læringen, begynner vi å reagere med frykt når vi ser denne gjenstanden eller situasjonen. Fobi kan utvikle seg av en eller flere følgende årsaker:

• Som følge av negativ erfaring med et objekt eller en situasjon. For eksempel kan smertefull tannlegebehandling utvikles til å bli en fobi for tannleger generelt.

• Som følge av å observere andres negative reaksjon. For eksempel kan et barn utvikle fobi for edderkopper av å se sin mor eller far reagere med intens frykt i møte med et slikt insekt.

• Fobi kan i noen tilfeller også utvikles som et ubevisst forsøk på å håndtere underliggende vanskelige følelser. Dette dreier seg om opplevelser som har ingen direkte sammenheng med det man frykter. For eksempel kan skam, skyld og tanker om å være psykologisk “uren” holdes unna bevisstheten gjennom å overføres til fobi for skitt og bakterier. Ved å holde seg unna bakterier, forsøker man å holde unna de vonde følelsene som man er usikker på hvordan man skal håndtere.


Lese også: Vår psykolog Saher Sourouri uttaler seg om behandling av fobi i Bergens Tidende.Behandling


Psykolog

Psykologbehandling tar sikte på å helbrede psykiske lidelser gjennom samtaler. Samtalene følger en delvis fast struktur og behandler vil underveis benytte sin kunnskap om psykologi til å hjelpe pasienten til å oppleve reduserte plager gjennom endringer i følelser, tanker og handlinger. Ved fobi vil sentrale ledd i behandlingen være:

• Gradvis og under kontrollerte former hjelpe pasienten til å utsette seg for det som fryktes. Ved gjentatte eksponeringer vil man merke at uroen dempes og det som man fryktet vil i større grad bli håndterbart.

• Lære pasienten teknikker for å dempe sin uro i møte med det som man er redd for.

• De aller fleste vil gjennom eksponering merke en betydelig bedring. Utfordringen er derimot å forhindre fremtidig tilbakefall av plagene. En del av behandlingen vil derfor bli å lære teknikker for å hindre at fobien vekkes til live igjen senere.


Medisiner

Det finnes ingen medisiner direkte rettet mot å kurere fobi. Angstdempende medisiner kan i noen tileller være til hjelp for midlertidig håndtering av plagene, eller brukes i kombinasjon med psykologsamtaler.
Bedringsutsikter

Med god behandling, er sannsynligheten for bedring er meget høy. Studier viser at opptil 90% av pasientene vil få kraftig bedring eller bli helt kvitt sin fobi.


Ikke bosatt i Oslo?
Vi tilbyr fullverdig psykologbistand i form av videomøte.

Les Mer