Avhengig personlighetsstil

Avhengig personlighetsstruktur karakteriseres ved utpreget psykologisk avhengighet av andre mennesker. Denne vedvarende tilstanden kjennetegnes av at et kronisk behov for andres støtte og hjelp selv i små dagligdagse utfordringer.

Den rammede plages av en usikkerhet som kommer til uttrykk i form å ha store problemer for å stole på egne opplevelser og vurderinger, og i neste omgang vansker for å ta avgjørelser. Disse plagene forsøker man å løse ved å gjentatte ganger søke andres råd og hjelp, og man vil dermed stå i fare for å utvikle en avhengighet av andre rundt seg.

Personer med avhengighetsplager opplever å ha lav selvtillit og liten tiltro til at de kan klare seg på egen hånd. De viser sterk motvilje til å ta ansvar og har nedsatt evne til å håndtere negative følelser.

Som nevnt preges relasjon til andre mennesker av at man stadig vekk trenger deres støtte og veiledning. Større avgjørelser i livet som valg av karriere og partner og helt ned til trivielle ting som valg av antrekk eller middagsrett kan bli umulig uten råd fra andre.

Innerst inne preges man av frykt for å bli forlatt og overlatt til seg selv. Denne redselen bidrar til at man sjelden uttrykker uenighet med andre og blir opptatt av å si kun det som man tror andre ønsker å høre. Det å ha relasjoner til andre blir langt viktigere enn kvaliteten på relasjonene. Mange med avhengighetsplager er derfor ukritiske til hvilke personer de innleder vennskap eller kjæresteforhold til.

 

Behandling

Psykolog

Psykoterapi («kurerende samtaler») er en behandlingsform som tar sikte på å helbrede psykiske lidelser eller å løse et psykologisk problem gjennom samtaler mellom en psykolog og en pasient. Samtalene følger en delvis fast struktur og psykologen vil underveis benytte sin kunnskap til å hjelpe pasienten til å oppleve reduserte plager gjennom positive endringer i følelser, tanker og handlinger. Sentrale ingredienser ved behandling av avhengig personlighetsstruktur vil være:

• Hjelpe pasienten til å bli bedre kjent med følelser som vedkommende han flyktet fra og å opparbeide tåleranse og mestringsevne for disse.

• Hjelpe pasienten til å ta avgjørelser uten andres hjelp for å se om konsekvensene blir så gale som de frykter. Som et ledd i dette vil økt selvtillit og dermed mer personlig autonomi vokse frem.

• Gi pasienten verktøy for å innlede relasjoner som er mer tilfredsstillende og som er preget av likeverdighet. Ved behov hjelpe pasienten til å være mer kritisk til hvem vedkommende innleder relasjoner til.

 

Medikamentell behandling

Det fins ingen medisiner for behandling av avhengig personlighetsstruktur.

Bedringsutsikter

Prognosen for denne lidelsen er avhengig av hvor omfattende og sterk den avhengigheten av andre er. Sammenlignet med for eksempel mild depresjon eller en enkel fobi, krever tilstanden enn lengre periode med behandling. Økt indre trygghet og personlig selvstendighet er imidlertid mulig gjennom psykologisk behandling.

Ikke bosatt i Oslo?
Vi tilbyr fullverdig psykologbistand i form av videomøte.

Les Mer